Return & Refund Policy

If you are not entirely satisfied with your purchase, we’re here to help.

Returns

You have ​30 (change this)​ calendar days to return an item from the date you received it.

To be eligible for a return, your item must be unused and in the same condition that you received it. Your item must be in the original packaging.

Your item needs to have the receipt or proof of purchase.

Refunds

Once we receive your item, we will inspect it and notify you that we have received your returned item. We will immediately notify you on the status of your refund after inspecting the item.

If your return is approved, we will initiate a refund to your credit card (or original method of payment).

You will receive the credit within a certain amount of days, depending on your card issuer’s policies.

Shipping

You will be responsible for paying for your own shipping costs for returning your item. Shipping costs are non​refundable.

If you receive a refund, the cost of return shipping will be deducted from your refund.

Contact Us

If you have any questions on how to return your item to us, contact us. You can find our latest contact details in Contact us section.

Privacy Policy

Who we are

We are FaceMedia SK, s.r.o. and we operate website address: https://www.facemedia.io (the “Site”). This page informs you of our policies regarding the collection, use and disclosure of information we receive from users of the Site – contact forms and from B2B partners and their employees.

Why we use your data

We use your data (provided by contact form, e-mail, phone, order or log-in to FaceMedia Dashboard) only for 2 reasons: firstly, to process your order (e.g.providing our Products and Services) and second, to response to any queries which you may have. By sending contact form, e-mail, order, phone us or by log-in to FaceMedia Dashboard, you agree to the collection and use of data in accordance with this policy.

Your rights

You have the right to access, rectify or delete your Personal data. In certain cases, you are also entitled to other rights, such as, for example, to object to us using your data, or to the portability of your data, as explained in depth below.

Data collection and use

By sending contact form, e-mail, order, phone us or log-in to FaceMedia Dashboard, we may ask you to provide us with certain personally identifiable data that can be used to contact or identify you. Personally identifiable data may include, but is not limited to your company name, name, surname and e-mail (“Personal data”).

We will collect Personal data about you only with your consent and we are the Controller of your Personal data.

The Personal data which we hold will be held securely in accordance with our internal security policy and the law.

We will process your Personal data for the time necessary to meet your request, order or provide our Products and Services or if it is necessary according to the law. Once each of the potential actions is time-barred we will proceed to delete the Personal data.

In particular, you have the following rights:

  • to request access to your Personal data, to data portability, to object to the processing of Personal data and to request that we rectify the Personal data that we hold. You can check the Personal data that we hold about you by writing us an e-mail to our e-mail address privacy@facemedia.io. If you find any inaccuracies we will delete or correct it promptly.
  • To request that we erase, cancel or limit the processing of your Personal Data or to withdraw your consent by writing us an e-mail to our e-mail address privacy@facemedia.io. You can use right to erasure (“right to be forgotten”) of Personal data according to Article 17 of Regulation 2016/679 by the following link https://www.facemedia.io/en/personal-data-consent-withdrawal/or by writing us an e-mail to our e-mail address privacy@facemedia.io.

Google Analytics

We use a tool called “Google Analytics” to collect information about the use of this Site. Google Analytics collects information such as how often users visit this Site, what pages they visit when they do so, and what other sites they used prior to coming to this Site. We use the information we get from Google Analytics only to improve this Site. Google Analytics collects only the IP address assigned to you on the date you visit this Site, rather than your name or other identifying information. We do not combine the information collected through the use of Google Analytics with personally identifiable information. Although Google Analytics plants a permanent cookie on your web browser to identify you as a unique user the next time you visit this Site, the cookie cannot be used by anyone but Google. Google’s ability to use and share information collected by Google Analytics about your visits to this site is restricted by the Google Analytics Terms of Use (as amended for government websites) and the Google Privacy Policy. You can prevent Google Analytics from recognizing you on return visits to this Site by disabling cookies on your browser.

Cookies for FaceMedia Dashboard only

A cookie is a piece of data stored on a site visitor’s hard drive to help us improve your access to our FaceMedia Dashboard. For instance, when we use a cookie to identify you, you would not have to log in a password more than once, thereby saving time while on our FaceMedia Dashboard. Cookies can also enable us to track and target the interests of our users to enhance the experience on our FaceMedia Dashboard. Usage of a cookie is in no way linked to any personally identifiable Personal data on our FaceMedia Dashboard. This cookie contains no Personal data and is discarded when you close your browser.

Log files for FaceMedia Dashboard only

We also review data and information contained in log files located on FaceMedia Dashboard web server, which record the date and time of each visit to our dashboard website, the user’s IP (internet protocol) address, the referring IP address or domain (the prior web site visited), and the files viewed on our web site (including HTML pages, graphics, etc.). We use log file information to analyze data in the aggregate to determine the trends and usage of our site. We can not correlate the log data to identify specific users.

If you have any questions/comments about privacy, you should contact us at our e-mail address privacy@facemedia.io.

We would like to inform you that our Products, Solutions, and Services do not collect and process Personal data.

Privacy policy are valid from May 2018

Zásady ochrany osobných údajov

KTO SME.

Sme spoločnosť FaceMedia SK, s.r.o., ktorá prevádzkuje webovú stránku: https://www.facemedia.io(„WEB stránka“). Týmto vás informuje o našich zásadách týkajúcich sa zhromažďovania, používania a zverejňovania informácií, ktoré nám poskytnete prostredníctvom kontaktných formulárov a ktoré nám boli poskytnuté od B2B partnerov a ich zamestnancov.

PREČO POUŽÍVAME VAŠE ÚDAJE.

Vaše údaje (poskytnuté prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailu, telefonického kontaktu, objednávky alebo prihlásenia sa do aplikácie FaceMedia Dashboard) používame len z dvoch dôvodov: po prvé, na spracovanie vašej objednávky (napr. poskytnutie našich produktov a služieb) a po druhé za účelom zaslania odpovede na vaše otázky/požiadavky. Odoslaním kontaktného formulára, e-mailu, objednávky, pri telefonickom kontakte alebo prihlásením sa do aplikácie FaceMedia Dashboard súhlasíte so zhromažďovaním a používaním údajov v súlade s týmito zásadami.

VAŠE PRÁVA.

Máte právo na prístup, opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov. V niektorých prípadoch máte nárok aj na iné práva, ako napríklad namietať proti používaniu vašich údajov alebo na prenosnosť vašich údajov, ako je podrobne vysvetlené nižšie.

ZBER A POUŽITIE ÚDAJOV

Odoslaním kontaktného formulára, e-mailu, objednávky, pri telefonickom kontakte alebo prihlásením sa do aplikácie FaceMedia Dashboard vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli určité osobné údaje, ktoré možno použiť na kontaktovanie alebo identifikáciu. Osobné identifikačné údaje môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené na názov vašej spoločnosti, meno, priezvisko a e-mail (“Osobné údaje”).

Uvedené osobné údaje sme oprávnení zbierať len s vaším súhlasom ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov.

Osobné údaje, ktoré nám boli poskytnuté budú bezpečne uchovávané v súlade s našou politikou vnútornej bezpečnosti a zákonom.

Vaše osobné údaje spracujeme na čas potrebný na splnenie vašej požiadavky, objednanie alebo poskytnutie našich produktov a služieb alebo ak je to potrebné v súlade so zákonom. Okrem prípadov, keď sa na vás vzťahujte zákonom stanovené obdobie uchovávania údajov, budú vaše údaje odstránené po dosiahnutí účelu spracúvania.

Máte najmä tieto práva:

  • Požiadať o prístup k vašim osobným údajom, o prenosnosť údajov, namietať proti spracovaniu osobných údajov a žiadať, aby sme opravili osobné údaje, ktoré uchovávame; Máte právo kedykoľvek požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame prostredníctvom e-mailuprivacy@facemedia.io; Ak zistíte akékoľvek nepresnosti okamžite ich odstránime alebo opravíme;
  • Žiadať aby sme vymazali, zrušili alebo obmedzili spracovanie vašich osobných údajov alebo odvolať svoj súhlas ​​prostredníctvom e-mailu privacy@facemedia.io; Zároveň máte právo na vymazanie („právo byť zabudnutý“) podľa článku 17 nariadenia 2016/679 pričom môžete využiť nasledujúci odkaz https://www.facemedia.io/en/personal-data-consent-sdrawal/ alebo prostredníctvom privacy@facemedia.io;
  • Zároveň mate právo podať sťažnosť dozornému orgánu Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 82007 Bratislava.

ANALYTIKA GOOGLE

Na zhromažďovanie informácií o používaní tejto WEB stránky používame nástroj nazývaný „Google Analytics“. Google Analytics zhromažďuje informácie, ako často používatelia navštevujú túto WEB stránku, aké stránky navštevujú, keď tak urobia, a aké ďalšie WEB stránky navštívili pred príchodom na túto WEB stránku. Informácie, ktoré dostávame z nástroja Google Analytics používame len na zlepšenie tejto WEB stránky. Služba Google Analytics zhromažďuje iba IP adresu, ktorá vám bola pridelená v čase, keď navštívite túto WEB stránku a nie Vaše meno alebo iné identifikačné údaje. Nespájame informácie získané prostredníctvom služby Google Analytics s osobnými údajmi. Hoci služba Google Analytics vo vašom webovom prehľadávači vytvorí trvalý súbor cookie, ktorý vás pri najbližšej návšteve tejto stránky identifikuje ako jedinečného používateľa, súbor cookie nemôže používať nikto okrem spoločnosti Google. Schopnosť spoločnosti Google používať a zdieľať informácie zhromaždené službou Google Analytics o vašich návštevách na tejto stránke je obmedzená podmienkami  Google Analytics Terms of Use (v znení neskorších predpisov) aGoogle Privacy Policy. Nástroju Google Analytics môžete zabrániť v tom, aby vás rozpoznal pri návrate na túto WEB stránku zakázaním súborov cookie (disabling cookies)vo svojom prehliadači.

COOKIES LEN PRE FACEMEDIA DASHBOARD

Súbor cookie je údaj uložený na pevnom disku návštevníka WEB stránky, ktorý nám pomáha zlepšiť prístup k nášmu nástroju FaceMedia Dashboard. Ak napríklad na identifikáciu použijeme súbor cookie, nebudete sa musieť prihlásiť viac ako raz, čím ušetríte čas pri používaní FaceMedia Dashboard. Súbory „cookie“ nám tiež umožňujú sledovať a zacieliť záujmy našich používateľov aby sme zlepšili skúsenosti pri používaní FaceMedia Dashboard. Použitie súboru cookie nie je v žiadnom prípade spojené s dentifikovateľnými osobnými údajmi na našom nástroji FaceMedia Dashboard. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a pri zatvorení prehliadača sa údaje skartujú.

LOG SÚBORY LEN PRE FACEMEDIA DASHBOARD

Naša spoločnosť tiež kontroluje údaje a informácie obsiahnuté v Log files umiestnených na webovom serveri nástroja FaceMedia Dashboard, ktoré zaznamenávajú dátum a čas každej návštevy na našej WEB stránke , IP adresy používateľa (internetový protokol), odkazujúcu IP adresu alebo doménu (predchádzajúcu navštívenú WEB stránku) a súbory zobrazené na našich WEB stránkach (vrátane HTML stránok, grafiky atď.). Informácie o protokolových súboroch (log files) používame na analýzu údajov v súhrne, aby sme určili trendy a využitie našich WEB stránok. Nemôžeme korelovať údaje protokolu s cieľom identifikovať konkrétnych používateľov.

Ak máte akékoľvek otázky / pripomienky týkajúce sa súkromia, môžete nás kontaktovať na našej e-mailovej adrese privacy@facemedia.io.

Radi by sme Vás informovali, že naše produkty a služby nezhromažďujú a nespracúvajú osobné údaje.

Zásady ochrany osobných údajov sú platné a účinné od mája 2018.